پارچه کتان

پارچه کتان

تاریخچه پارچه کتان این پارچه یکی از قدیمی ترین پارچه هایی است که بشر در حال حاضر از آن استفاده می کند. قدیمی ترین پارچه ی کتان رنگ شده را باستان شناسان توانسته اند در غارهای ما قبل از تاریخ در کشورهای گرجستان کشف کنند، گفته می شود که قدمت این پارچه ها مربوط به …

پارچه کتان ادامه »