لباس آتش نشانی هواپیمایی

ویژگی کالا

دارای جیب رادیویی

دارای سوراخ برای ذخیره سیم های ارتباطی داخلی

دارای جیب های ویژه برای ابزار