طراحی لباس کار

طراحی لباس یکی از ارکان اصلی تولید پوشاک و لباس کار است. در طراحی لباس کار علاوه  بر زیبایی کار باید به ایمنی و راحتی فرد توجه شود. طراحان مجرب و حرفه ای کتان  صنعت فاخر، متناسب با شرایط کاری و جایگاه شغلی در مجموعه مورد نظر و درخواست کننده طراحی میکنند.