دستکش کف نیتریل قرمز-ابی

ویژگی کالا 

مقاومت سایشی عالی

مقاوم دربرابر مشتقات نفتی

چنگش عالی

جلوگیری از تعریق

سبک و راحت