دستکش کف مواد شیاری

ویژگی کالا

مقاومت سایشی عالی

چنگش عالی

مقاومت در برابر مشتقات نفتی

سبک و راحت