تولید

تولید انواع پوشاک صنعتی و غیر صنعتی

عمده فعالیت های ما در زمینه تولید پوشاک های فوق تخصصی میباشد، در زمینه هوا و فضا ، مشاغل پر خطر